St Phillip Phan Van Minh

15 W Par St
Orlando, Florida 32804
Phone: (407) 896-4210
Email: office@philipminhparish.org
Website: http://www.philipminhparish.org/
ADVERTISEMENT

Mass Times

Thứ Hai - Thứ Sáu:
6:10 chiều: Kinh chiều
6:30 chiều: Thánh Lễ
Thứ Bảy:

6:00 chiều: Lễ Vọng Chúa Nhật
Chúa Nhật:

7:15 sáng: Kinh Sáng
8:00 sáng: Thánh Lễ
10:00 sáng: Thánh Lễ
12:00 trưa: Lần Hạt Mân Côi
12:30 trưa: Thánh Lễ
Lễ Trọng/Buộc:

6:30 chiều: Thánh Lễ Vọng
8:00 sáng và 7:30 chiều: Thánh Lễ
Chầu Thánh Thể:

7:00 chiều mỗi thứ Năm 6:30 chiều thứ Sáu đầu tháng
Giải Tội:

30 phút trước Thánh Lễ hằng ngày
45 phút trước Thánh Lễ 6:00, 8:00, 12:30, và những giờ hẹn riêng

Update Church Info »

Map

ADVERTISEMENT

Churches nearby St Phillip Phan Van Minh in Orlando, Florida

Crafted with