St Maria Goretti Church

2980 Senter Rd
San Jose, California 95111
Phone: (408) 363-2300
Website: http://www.smgsj.org/

Mass Times

MASS SCHEDULE / HORARIO DE MISAS / THÁNH LỄ
Saturday / Sábado / Thứ Bảy
English: 8:00 am and 4:30 pm - Vigil Mass
Tiếng Việt: 6:00 pm - Lễ Vọng
Español: 7:30 pm - Misa Vespertina

Sunday / Domingo / Chúa Nhật
English: 6:30 am, 9:30 am, 11:00 am, 5:30 pm - Life Teen
Español: 12:30 pm, 7:30 pm Vida Juvenil
Tiếng Việt: 8:00 am, 3:00 pm

Weekdays / Entre Semana / Ngày Thường
English: 8:00 am – Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri
English: 6:15 pm – Wednesdays
Tiếng Việt: 9:30 am – Thứ Năm (Hội Cao Niên)
Tiếng Việt: 6:00 pm – Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu
Tiếng Việt: 6:00 pm – Thứ Tư, (Nguyện Đường CTTĐ)

First Friday / Viernes Primero / Thứ Sáu Đầu Tháng
English: 8:00 am
Tiếng Việt: 6:00 pm
Español: 7:30 pm

Holy Day of Obligation / Día de Fiesta (Día de Precepto)
Lễ Buộc Trong Tuần
English: 8:00 am
English: 4:30 pm
Tiếng Việt: 6:00 pm
Español: 7:30 pm

Anointing of the Sick and Mass / Unción de los Enfermos y Misa/
Xức Dầu Bệnh Nhân
6:15 pm - First Wednesday of the month / Primer miércoles del mes
9:30 am - Thứ Năm đầu tháng 2, tháng 6 và tháng 10.

CONFESSIONS / CONFESIONES / GIảI TộI

Saturday / Sábado: 3:30 p.m. – 4:15 p.m..or by appointment / o por cita
30 phút trước các Thánh lễ tiếng Việt hoặc lấy hẹn.

Update Church Info »

Map

ADVERTISEMENT

Churches nearby St Maria Goretti Church in San Jose, California

Crafted with